Аналіз рентабельності бізнесу


   Що таке аналіз рентабельності бізнесу і для чого він потрібен? В першу чергу аналіз рентабельності бізнесу потрібен для власників і топ-менеджерів підприємств, щоб зрозуміти як працює підприємство. Також - який поточний стан справ з реалізації бізнес-цілей, для оцінки можливостей компанії у реалізації її стратегічних цілей; як використовувати наявні можливості і потужності; що потрібно змінити в організаційній структурі, методологічних підходах, технічному плані; які продукти і послуги, які будуть користуватися попитом, потрібно впровадити в найближчому майбутньому.


   Аналіз рентабельності бізнесу може проводитися як для оцінки поточного стану справ в компанії (організації, підприємстві), так і для цілей визначення майбутніх потреб. У більшості випадків аналіз робиться з метою позначення шляхів вирішення бізнес-потреб, бізнес-цілей, або подолання перешкод на шляху до реалізації цих цілей. Комплекс рішень - це набір необхідних змін для забезпечення вирішення проблем, задоволення потреб, отримання конкурентних переваг або використання наявних можливостей.


   Для забезпечення всебічної оцінки компанії проводитися SWOT - аналіз, що дозволяє визначити сильні і слабкі сторони, оцінити можливості та потенційні загрози. Метою є посилення і зміцнення позицій, ослаблення впливу і мінімізація наслідків від негативних факторів, при цьому максимально ефективно використовувати потенціал і можливості компанії. Результати є неоціненними для побудови стратегії розвитку компанії на короткострокову або довгострокову перспективи.


   Компанія «Treston Capital» проводить бізнес-аналіз і бізнес-планування за міжнародними стандартами BABOK (Business Analysis Body of Knowledge), розроблених Міжнародним інститутом бізнес-аналізу.


   Аналіз рентабельності включає наступні розділи:

 • Історія і стан підприємства на сьогоднішній день,

 • Ринок і конкуренція,

 • Цінова політика,

 • Реклама і просування товару,

 • Прогноз продажів,

 • Аналіз балансу (Balance Sheet),

 • Аналіз управлінської звітності (Profit & Loss Statement),

 • Аналіз грошових потоків (Cash Flow),

 • Аналіз рівня рентабельності,

 • Фінансові ризики,

 • Контроль діяльності,

 • Підготовка бізнес-плану.


   Аналіз рентабельності здійснюється за такими етапами:

 1. Підготовка до проведення аналізу (визначення підходів, проведення інтерв'ю з інвесторами, планування проведення аналізу, вибір технік проведення аналізу рентабельності, планування побудови комунікацій, побудова процесу управління вимогами).

 2. Проведення оцінки (підготовка до проведення оцінки, проведення оцінки, документування результатів оцінки, підтвердження результатів оцінки).

 3. Управління вимогами та комунікаціями (управління рішеннями, підготовка пакету вимог, побудова принципів комунікації).

 4.  Аналіз підприємства (визначення потреб, підходів, сфери застосування рішень, бізнес-кейсів, оцінка можливостей).

 5.  Аналіз рентабельності (визначення пріоритетних сфер, можливостей і обмежень, цілей, організація, специфікація і моделювання вимог).

 6. Оцінка рішень та визначення рівня компетенцій (аналітичний підхід, бізнес-знання, комунікативні навички, інтерактивні комунікації, ІТ-рішення).


Оптимізація бізнес процесів


   Модель бізнесу будь-якої компанії складається з сукупності окремих бізнес-процесів, і від того, наскільки вони ефективні, залежить успіх бізнесу в цілому. В організаціях, побудованих за функціональним принципом, працівники наділені відповідальністю за діяльність підрозділів, але ніхто з них не несе відповідальності за якість і вчасність виконання процесів в цілому. Саме тому найуспішнішими компаніями, як правило, стають ті, чиї бізнес-процеси добре продумані та чітко визначені (описані), а методи реалізації процесів є ефективними та надійними. Все це також має підкріплюватися гнучкістю і високою мотивацією персоналу, використанням сучасних інформаційних технологій та орієнтацією на потреби споживачів.


   Для переводу бізнес-процесів організації на якісно новий рівень, застосовується підхід оптимізації процесів. Перш ніж розпочинати роботу з оптимізації, необхідно описати існуючі в компанії бізнес-процеси «як є» (створити їх моделі). Описи повинні бути чіткими, однозначними й охоплювати рівень, на якому видно конкретну роботу співробітників. Обсяг моделей може бути різним: як по окремо виділеному бізнес-процесу, так і по групі взаємозв'язаних бізнес-процесів. Безумовно, чим більше процесів описано в моделі, тим краще і повніше можна оцінити їх оптимальність.


   Оцінюючи оптимальність, в першу чергу необхідно аналізувати кожну частину бізнес-процесу, що виконується конкретним виконавцем (далі ми називатимемо її процедурою). Оцінюючи її, необхідно перевіряти, до яких результатів призводить правильне виконання, які дані або матеріали виконавець одержує в результаті, що він з ними робить, наскільки оптимальні його дії, а також час роботи і тривалість виконання процедури.


   Проаналізувавши кожну процедуру і визначивши її явні недоліки, можна оцінити оптимальність управління бізнес-процесом і оптимальність групи процесів. Результатами оцінки оптимальності повинні стати виявлені недоліки в процесі і / або групі процесів.


   На наступному етапі необхідно розробити пропозиції щодо виправлення виявлених недоліків, перебудувати модель процесу («як буде»), враховуючи дані пропозиції, переглянути дії виконавців і кандидатури самих виконавців (якщо це необхідно), а найголовніше – поліпшити засоби праці. Поліпшення засобів праці полягає в удосконаленні форм фіксації, зберігання і первинної обробки даних, що використовуються при виконанні конкретної процедури.


   На завершальному етапі необхідно оцінити можливі погіршення від запропонованих покращень в інших місцях процесу, у тому числі і можливий опір співробітників.


   Всі методи оптимізації бізнес-процесів можна поділити на три великі групи:


   І. Формалізовані універсально-принципові методи, які засновані на застосуванні успішного досвіду і формалізованих принципів для побудови ефективних бізнес-процесів. Дані методи є універсальними і вони підходять для оптимізації будь-яких бізнес-процесів для будь-якого бізнесу і практично не залежать від його специфіки.


   ІІ. Методи бенчмаркінгу. Ці методи засновані на вивченні, аналізі і подальшому копіюванні елементів процесів успішних компаній, що займаються схожими видами діяльності. Претендентами на вивчення і копіювання їх успішного досвіду в першу чергу є лідери-конкуренти. Практика показала, що останнім часом багато компаній ефективно впровадили у себе технологічні ноу-хау, запозичивши їх у компаній, що працюють в інших галузях бізнесу. Наприклад, багато ефективних методів підвищення якості, що використовуються різними компаніями, були запозичені з автомобільної промисловості.


   ІІІ. Методи групової роботи. Ця група методів об'єднала різні технології роботи в команді: метод мозкового штурму, метод групового рішення задач тощо. Їх використання дозволяє розробити нові ефективні рішення, раніше нікому не відомі, що дозволяє компанії бути лідером за технологіями, що використовуються.


   Оптимізація бізнес-процесів організації має наступні переваги:

 • скорочення витрат, тривалості та кількості помилок у кожному з проаналізованих процесів;

 • формування у працівників компанії та керівників чіткого розуміння того як, коли, хто, та що необхідно робити для досягнення поставлених цілей;

 • інтегрування зі стратегією компанії та ключовими показниками її ефективності;

 • можливість підготовки до успішного, продуманого та ефективного впровадження інформаційних технологій;

 • можливість підготуватись до ефективного та обґрунтованого організаційного редизайну;

 • зростання керованості компанії;

 • покращення взаємодії між працівниками та підрозділами компанії;

 • наближення до сертифікації за стандартами ISO: 9000;

 • зростання інвестиційної привабливості компанії.


   Таким чином, можна визначити, що в  сучасних умовах мінливого бізнес-середовища головним завданням бізнесу стає швидке реагування на ці зміни і таке ж швидке впровадження адекватних змін в організації і веденні бізнесу. Оптимізація бізнес-процесів є однією з основних,  стратегічно важливих завдань підприємства, що визначають усю його подальшу  ефективну діяльність.


Юридичне супроводження


   Підприємець – який хоче здійснювати підприємницьку діяльність не повинен посилатись на свою логіку. Ми живемо в правовій країні, і ведучи бізнес, потрібно діяти в рамках закону.


   Накопичений досвід дає нам можливість створювати нормальні умови для діяльності підприємців початківців. З набутого можна зробити висновок, що до моменту самої реєстрації одного із видів підприємств виникає багато складнощів, які в майбутньому можуть призвести до вчинення правопорушень. Сама реєстрація підприємства, ще не означає отримання високих прибутків, і звільнення від відповідальності. Перед початком будь-якої діяльності необхідно вибудувати план заходів, щодо утримання компанії в перші місяці її діяльності. Перед початком створення компанії необхідно реально оцінювати свій ресурс. Також потрібно визнати обставини як самостійного і одноправного керівника підприємства, так і ретельно обрати бізнес- партнера та обумовити подальшу діяльність письмово. Перші місяці після реєстрації товариства чи підприємства найбільш ризиковані та навантажені. Потрібно налагодити юридичний функціонал підприємства, і здійснити розробку наступних документів: накази, розпорядження, посадові інструкції, колективні та трудові договори, договори з контрагентами та інше. Також необхідно створити систему по забезпеченню з дотримання законності діяльності підприємства, систему контролю виконання функцій працівниками та керівниками компанії, представництво інтересів фірми з державними, комунальними, комерційними та громадськими об’єднаннями. Консультування працівників, керівників, підготовка висновків, довідок з правових питань, які виникають у діяльності підприємства. Всі ці аспекти впливають на діяльність та розвиток підприємства. А новим підприємствам необхідно починати створювати свій бізнес з консультації юристів.


   Нові підприємства стають легкою здобиччю більш досвідчених бізнесменів які готові отримати всі ваші прибутки за вашу працю. Перші договори слід ретельно вивчати, а самі угоди повинні виконуватись не порушуючи чинного законодавства України.

   Тому, ми пропонуємо здійснювати юридичний захист вашого бізнесу на початковому етапі, щоб в подальшому не втратити більшого!

   Першочергові послуги при супроводженню підприємницької діяльності:

 • Представницькі послуги в органах державної влади, в податкових, екологічних, санепідеміологічних, дозвільних, реєстраційних органах.

 • Захист інтересів клієнта з контрагентами;

 • Посередницькі послуги між третіми особами, виключно в правовому полі. Проведення правової оцінки стану виконання зобов’язань між контрагентами;

 • Здійснення послуги з укладання договорів «під ключ». Правовий аналіз виконання договору, законність правочину, перевірка контрагента, здійснення супроводження повного виконання угоди. Юридичне забезпечення розрахунків між сторонами;

 • Моніторинг діючого законодавства, та адаптація змін в ньому;

 • Представництво інтересів клієнта в досудовому врегулюванні спору, в судовому, та супроводження справ в органах виконавчої служби;

 • Інші правозахисні послуги.